برگرد که بر بهارمان میخندند
یک عده به حال زارمان میخندند

انقدر نبودنت به طول انجامید
دارند به انتظارمان میخندند


اقا تو بیا دارند به ما میخندند

اقا تو بیا به قسم  دادنمان هم میخندند

سیدعلی خنده

امشب این عکس که دیدم خیلی ناراحت شدم با یادم به یک ماجرا افتاد کفتم بنویسم برای یادآوری خودم


غواص به فرمانده اش گفت:

اگر رمز را اعلام کردی و تو آب نپریدم، من رو هول بده تو آب!

فرمانده گفت اگه مطمئن نیستی میتونی برگردی.

غواص جواب داد نه، پای حرف امام ایستادم. فقط می ترسم دلم گیر خواهر کوچولوم باشه.

آخه تو یه حادثه اقوامم رو از دست دادم

و الآن هم خواهرم رو سپردم به همسایه ها تا تو عملیات شرکت کنم.

والفجر8 ، اروند رود وحشی ، فرمانده تا داد زد یا زهرا (س)،

غواص اولین نفری بود که تو آب پرید !
اولین نفری بود که به شهادت رسید!


کمیل نوشت:

من و شما چقدر پای اماممون ایستادیم؟