سید علی موسوی
dr_moosavi
عرض از مبدا
همه یکی هستند در قالب جسم و متغییر در کلام نوشتار در بعد مکان ...

سالهاست به پیری خود رسیده ام و می دانم که چقدر وقت تنگ است و برای من ننگ است از این دنیا رفته باشم و چیزی از من باقی نمانده باشد ...اگر هم مردم همچون گالیه حداقل زنده شوم ...من در شناخت خویشتن خویش دریانوردم

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
چرا این وبلاگ راه اندازی کردم ؟

دلیل اول :
اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد، یا کاری کن که قابل نوشتن باشد.((بنجامین فرانکلین))
==================================================
انتهای راه، مرگ است؛ تکامل در انتهاست؛ هیچ چیز کامل نیست؛ یک معادله با سه مجهول.((جیمز استفنر))

دلیل دوم
زندگی هر شخص زمانی شروع می شود که بتواند بیرون از خودش زندگی کند

دلیل سوم
از خودم:

نگرانیم از این است که در جهل و ندانستن بمیریم و هر چه میگذرد بیشتر یقین پیدا می کنم که نمی دانم از این رو تلاش می کنم برای درک بیشتر دانستی ها
اما هنوز
پر از ندانستنم