خدایا !
می خواهم فقیری بی نیاز باشم
که جاذبه های مادی زندگی
مرا از زیبایی عظمت تو غافل نگرداند.


خدایا !

خوش دارم گمنام و تنها باشم
تا در غوغای کشمکشهای پوچ مدفون نشوم.


خدایا !
دردمندم ، روحم از شدت درد می سوزد ،
قلبم می جوشد ، احساسم شعله می کشد
و بند بند وجودم از شدت درد صیحه می زند ؛
تو مرا در بستر مرگ آرامش بخش.


- شهید دکتر مصطفی چمران