فناوری اطلاعات در هند، صنعتی متشکل از دو جزء اصلی به حساب می آید: خدمات فناوری اطلاعات و برون سپاری فرآیند کسب و کار (BPO). این صنعت، در فاصله سال های 1998 تا 2012، سهم خود را از تولید ناخالص داخلی هند از عدد 1.2 درصد به 7.5 درصد رسانده است.


ما ایرانی ها هند را بیشتر با القابی چون کشور «سزمین عجایب»، «کشور هفتاد و دو ملت» یا «سرزمین زبان ها» می شناسیم. این القاب البته پر بیراه نیستند، با این حال ما قصد داریم در این گزارش از منظری دیگر به هند نگاه کنیم. از دریچه سایبر، اینترنت و فناوری اطلاعات! 

گزارش پیش رو، بخش های متعددی را شامل خواهد شد. بررسی اجمالی صنعت 
IT در هند، راهبردهای دولت هند در فضای سایبر، استراتژی هند در زمینه امنیت سایبری و نهایتاً بررسی نقش زبان انگلیسی در رشد صنعت ITاین کشور، بخش های مختلفی از گزارش تحقیقی پیش رو را شکل خواهند داد. 

فناوری اطلاعات در هند، صنعتی متشکل از دو جزء اصلی به حساب می آید: 

خدمات فناوری اطلاعات و برون سپاری فرآیند کسب و کار (
BPO). 

این صنعت، در فاصله سال های 1998 تا 2012، سهم خود 
را از تولید ناخالص داخلی هند از عدد 1.2 درصد به 7.5 درصد رسانده است. در همین مقطع زمانی، سهم صادراتِ این بخش، از 4 درصد کل صادرات هند به 25 درصد افزایش یافته است. این یعنی آنکه صنعت IT، امروزه نقش مهمی در نفس کشیدن و ادامه حیات هند بر عهده دارد! هم اکنون میزان 2.5 میلیون نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار شده اند.

نگاهی به سیاست ها و راهبردهای هند در حوزه سایبر///منتشر نشود