زنان دربار-قاجار

پرستوهای انگلیسی در دربار قاجار چه می‌کردند؟

رسم سرسپردگی رجال ایرانی قاجار و وابستگی آنها به سفرای خارجی یکی از حقایق تاریخی است که در جامعه سیاسی آن زمان رواج داشته. از زمانی که قدرت روس و انگلیس در ایران تثبیت شد (که خود این تثبیت ناشی از شکست‌های تاریخی ایران در جنگ‌های قفقاز و هرات بود) این رسم و سنت مذموم به وجود آمد که از میان رجال مملکت، آنهایی که در فکر روز مبادا بودند خود را در یکی از سفارت‌های روس و انگلیس بیمه سیاسی کنند و خود را موظف ومدیون احساس می‌کردند که خدماتی برای حامیان مقتدرشان نجام دهند. این امر ناشایست تا آنجا ترویج پیدا کرد که در زمان حکومت پهلوی هم مرسوم شد. وقتی مردان دربار تحت حمایت قدرت‌های خارجی بودند زنان حرمسرای قاجار که آینده مبهمی پیش رویشان بود نیز چنین رویه‌ای داشتند و برای آنها سفارتخانه‌های انگلیس و روس پناهگاه خوبی به حساب می‌آمد.