الهى خوشا آنانکه در جوانى شکسته شدند که پیرى خود شکستگى است .
الهى عقل و عشق سنگ و شیشه اند عاشقان از عاقلان نالند نه از جاهلان .
الهى اگر کودکان سرگرم بازیند مگر کلانسالان در چه کارند .
الهى شکرت که پیر ناشده استغفار کردم که استغفار پیر استهزاء را ماند .اربعین امسال هم رسید .....

و من هنوز نقطه سر خط هستم ....