یادم به این خاطره افتاد
گفت: امشب من اینجا بخوابم؟
گفتم: بخواب. ولی پتو نداریم.
یک برزنت گوشه‌ی سنگر بود. گفت: اون مال کیه؟
گفتم: مال هیچ‌کس. بردار بخواب
همان را برداشت کشید رویش. دم در خوابید.
صبح فردا سر نماز، بچه‌ها بهش می‌گفتن: حاج حسین شما جلو بایستید.

اره حسین خرازی ....

شرح ادم بودم خیلی ساده خدا ساده گفته مشکل از من هست که کج فهمم ...

 در کتاب شریف مواعظ العددیه حدیث قدسی آمده است که خداوند میفرماید:

ای بندگان من، شش چیز از من است و شش چیز از شماست.
اول: بلا و گرفتاری از من است و صبر از شماست.
دوم: مغفرت و بخشایش از من است و توبه از شماست.
سوم: رزق و روزی از من است و شکرگذاری از شماست.
چهارم: بهشت از من است و بندگی و اطاعت از شماست.
پنجم: قضا و قَدَر از من است و رضایت و راضی بودن به قضا و قدر الهی از شماست.
ششم: اجابت از من است و دعا از شماست.