همــه ی مــا مصطـفی احـمدی روشـن هستیــم

21 دی مـــــاه ســـالروز شـــــهادت
شهیـد مصطـفی احـــمدی روشــــن
شهیـد پیشرفت و خودکفایی کشور
======================
و خاطره ای سرتا سر نکته از سرادر سلیمانیسردار سلیمانی: ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﻧﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻣﺮﺑﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ،ﻧﻪ، ﻣﺮﺑﯽﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ، ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻭ ﯾﺎﺩرﻫﺮﺟﻠﺴﻪ ﺍﯼ ﮐﻪﺍﯾﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻧﻘﺺ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺷﻬﯿﺪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻘﺶ
ﻣﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮﯼ، ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺍﺯﯼ ﻭﺍﺣﻤﺪﮐﺎﻇﻤﯽ .
ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﺩﯾﻢ، ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﺳﮑﻮﺕ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ، ﺣﺘﻤﺎً ﺍﻣﮑﺎﻥﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ، ﺍﮔﺮﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻭﺩﻟﯿﻞﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺑﻮﺩ


=====================
این همون نکته هست که نمی توان به خیلی ها بگم

بعضی ها تو چرا سر تو همه چی داری : میگن باید انقدر تلاش کرد که حضورت در جامعه مانند حسن باقری حسین خرازی احمد کاظمی بشه
 :
استاد الهی قمشه ای
مردم معمولا روی زمین و طلا و بورس سرمایه گذاری میکنند ولی روی خودشان سرمایه گذاری نمی کنند، ماخودمان باید گران شویم! ما اگر ارزان و بی هویت و بی ارزش ماندیم؛ چه فایده که زمین و دیگر چیزها گران شوند؟ آنچنان که همه چیز رو به گرانی میرود بنگریم ده سال و بیست سال بعد ارزش ما چقدر خواهدشد؟