شخصی در مجلسی به آیت الله بهاءالدینی (رضوان الله علیه) توهین و جسارت کرده بود. ( آیت الله بهاءالدینی کسی بود که از ضریح مطهر امام رضا (ع) جواب سلام حضرت را شنیده بود.)؛ یکی از ارادتمندان ایشان میگوید: من در کنار ایشان بودم، عرض کردم: اجازه دهید که من جوابش را بدهم و با آن شخص برخورد کنم! ایشان فرمودند: نمیترسی برکاتت از بین برود؟!... علت چیست که برخورد حتی با دشمن آیت الله بهاءالدینی موجب از بین رفتن برکات میشود؟ علت اینست که ما ترازو نداریم! وقتی به کسی پرخاش میکنیم حتی در موردی که حق با ماست، چون ترازو نداریم ممکن است بیش از حق او، به او پرخاش نماییم و چون میزان دقیق در دست نداریم باید احتیاط کنیم.