▬▬▬▬▬▬▬▬▬ سخنی از دکتر علی شریعتی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

اگر مثل گاو گنده باشی .........تو را میدوشند
اگر مثل خر قوی باشی ............. بارت میکنن 
اگر مثل اسب دونده باشی ...سوارت میشوند

فقط از فهمیدن تو میترسند


حسن عباسی :

انصراف از یارانه و درخواست از کسانی که نیاز به یارانه ندارند برای انصراف کار بسیار خوبیست ....

اما دولتی که رییسش تا همین دو ماه پیش یارانه میگرفت و الان که کار را گرفته دستش تازه یاد انصراف و منافع ملی افتاده چطور از مردم انتظار داره دید منافع ملی داشته باشند و داوطلبانه انصراف دهند؟؟؟

مردم از خودشان نمیپرسند این آقایون چطور وقتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک نظام بودند دید منافع ملی نداشتند ؟؟؟ الان بعد از چند سال یادشون افتاده مافع ملی ای هم هست؟؟؟؟


صرفا جهت مزااااااااااااح ... 

قال الحسن علیه السلام :

" من لم اخذ الیارانه ، وجبت له الجنه "

هرکس یارانه نگیرد ، بهشت براو واجب میشود . 


مصحف الحسن-جلدآخر-فصل تدبیر -باب کلید