در مورد حجاب یکی از دوستان سوال کرد و گفت حرف تکراری نزن از نظر اسلامی بگو منم به این حرف از استاد مطهری روجوع کردم ...


«اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری چه لمسی و چه نوع دیگر به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد، اجتماع منحصرا برای کار و فعالیت باشد. برخلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذتجوییهای جنسی به هم می آمیزد، اسلام میخواهد این دو محیط را کاملا از یکدیگز تفکیک کند.»


شهید مطهری-مسئله حجاب


برداشت مشخص آزاد است همچنان