خیلی زمان نبرد که مهمتن ناخوانده عراق از درب با خفت و خواری بیرون شد 

برای ادعا دار کدخدایی دهکده جهان ننگ است این خفت

و حالا با بهانه ای جدید می خواهد از پنجره باز گردد

به بهانه ای خود ساخته و راه حلی لبریز از دموکراسی به نام  ائتلاف ...


 زیاد نخندید و از این جمع انتظارکاری خارق العاده نداشته باشید زیرا این دفعه با بهانه ای مقدس و شاید با لبیک به ندای برخی عراقی ها و بدون حمله آمده اند. 
آسمان عرب ها دوباره به اشغال درآمد ولی اصرار غربی ها بر عدم حضور زمینی به معنای یک اصل ثابت و قاطع نیست ... امکان غافلگیری نیزهست به این معنا که ممکن است از تصمیم ماندن درآسمان عدول کنند. 
اگرچه تاکنون با یک نقشه مبهم روبرو هستیم ولی این به معنای مرحله ای نبودن این عملیات نظامی نیست. بویژه اینکه توطئه سرنگونی بشاراسد همچنان به قوت خود باقی است. 
هنوز وقت آن فرانرسیده است تا نیت های پنهان در مغزهای کسانی که نبرد را به آسمان و سپس زمین ما کشانده اند دریابیم. 
کسانی که فکر می کنند که غربی ها مجانی ما را کمک خواهند کرد متوهم شده اند.پس باید لبخند خود را پنهان کنیم، به زودی آنچه در جعبه غربی هاست فاش می شود. 
هنوز زود است که به خاطر این ائتلاف هوایی اظهارشادی کنیم، زیرا برای این کشورها چقدر دشواراست که بتوانند صداقت خود را اثبات کنند و چه کشنده است دشمنی و عداوت آن ها. 

 داستان آن ها مانند داستان ارتش رژیم صهیونیستی است که فکر می کند دیگر ملت ها لقمه چربی هستند که می توان آن را به راحتی بلعید. اما همیشه یک تیغه کوچک است که در گلوی او بنشیند ...